Mağaza Yöneticisi Performans Kriterleri

Mağaza Yöneticisi Performans Kriterleri

MESLEKİ BİLGİ DÜZEYİ

Görevin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mesleki bilgi düzeyini, mağazadaki ürünlere, kullanılan araç gerece olan hakimiyeti ve şirketin geliştirmiş olduğu uygulamalar hakkındaki bilgisini ifade eder.

– Mağaza portföyünde bulunan ürün grupları ve satış düzeyleri hakkında bilgi sahibi olması

– Yeterli ve zamanında sipariş vererek stok devir hızının en uygun oranda gerçekleşmesini sağlaması

– Mağaza içerisinde kullanılan araç gereçler ve teknik donanım (bilgisayar, yazar kasa, POS…vb.) konusunda yeterli kullanım ve bilgi düzeyine sahip olması.

– Bütün reyonların düzenlemesi, planlaması ve teşhirlerin yapılması konularına hakim olması

– Şirketin hedeflerini, politikalarını, kurallarını tam olarak bilmesi ve uygulaması

– Şirketin yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması, uygulamaları benimsemesi ve hedeflenen zamanlar içerisinde yaşama geçirilmesi

– Şirket içi duyuruları düzenli olarak takip etmesi ve ilgili görevlerin doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlaması

– Mağaza içi, çevresi, depo ve ofislerin temizlik ve hijyen şartlarına uygun olmasını sağlaması.

 

TİCARİ ODAKLILIK

Kazanç ve çevre rekabeti bilincine sahip olmayı, en yüksek getiriyi sağlayacak faaliyetlere ve yeni iş fırsatlarına odaklı olmayı ifade eder.

– Kaynakları maksimum verimlilikle kullanması, mağaza gider kalemleri, karlılık noktaları gibi konulara hakim olması

– Rakiplerini tanıması, faaliyetleri hakkında güncel bilgiye sahip olması ve bunları ticari fayda yaratmak için kullanması

– Düzenli olarak mağazanın satış raporlarını, analizlerini değerlendirmesi ve bunlar doğrultusunda fikir üretmesi, fırsatları görüp değerlendirmesi.

 

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterileri tanımayı, ihtiyaçlarını karşılamayı ve yardımcı olmak için duyulan isteği ifade eder.

– Müşteri ile olumlu bir iletişim kurulmasını sağlaması, müşteriye verilen hizmetin kalitesini izlemesi ve hizmet kalitesinin sürekli gelişimi için çalışması

– Mağazanın müşteri yapısını tanıması, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik iş önceliklerini değiştirmesi, gelişmelere hazırlıklı olması.

TEMSİL BECERİSİ

Şirketin standartlarına uygun olarak dış görünümüne gösterdiği özeni ve başkalarına karşı şirketi temsil etme becerisini ifade eder.

– Şirket kurallarına uygun olarak iş kıyafetlerine ve kişisel bakımına özen göstermesi

– Müşteriler, resmi görevliler, işletici ve diğer firma temsilcileri ile olan konuşma ve tavırlarında şirketi temsil ettiğinin bilincinde olarak dikkatli, güvenilir ve saygın bir izlenim yaratması.

 

İLETİŞİM

Kendisine iç ve dış kaynaklardan iletilen mesajları anlamayı, gerektiğinde bu mesajları doğru kişiye, doğru iletişim araçlarını kullanarak, doğru zamanda açık ve net bir şekilde aktarmayı ifade eder.

– Şirket içerisindeki diğer departmanlarla olumlu ilişkiler kurması ve işbirliğini sağlaması

– Açık ve net bir dil kullanması, bir konuyu aktarırken tüm yönleriyle ve sistemli bir şekilde ele alması

– Başkalarının duygu ve düşüncelerini yargılamadan anlaması, duygularını kontrol edebilmesi, duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarıp etki yaratabilmesi

– Astlarına kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli ortamı yaratması, onları anlamak için gerekli zamanı ayırması.

 

EKİP ÇALIŞMASI

Çalışanlarıyla işbirliği içerisinde olarak ortak hedeflere ulaşmayı ifade eder. Kendi çabalarını başkalarıyla birleştirip, daha iyi sonuçlar alma çabasıdır.

– Ekibinin verimli çalışması için gerekli koşulları yaratması, çalışma arkadaşlarından gelen fikirlere açık olması

– Ekibe amaçlar ve hedefler yaratarak benimsetmesi, gelişmelerini sağlaması

– Ekip içerisinde olabilecek uyumsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri alması, ekibi bu doğrultuda yönlendirmesi.

 

YÖNETİCİLİK BECERİLERİ

Çalışanların hedeflenen başarıya ulaşması için motive etme, delegasyon, koçluk yapmak gibi becerileri etkin olarak kullanma, karar alma, önceliklendirme yapabilme ve strese dayanıklı olmayı ifade eder.

– Çalışanları kişilik özellikleri doğrultusunda motive etmesi, kendilerini güçlü ve değerli hissetmelerini sağlaması

– Sorumluluk devrederek gereksiz işlerden kendisini kurtarması ve bu sayede astlarının beceri ve kendilerine güvenini geliştirmesi

– Çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmesi, eksik ve zayıf taraflarını gidermesi, mevcut becerilerini geliştirmek için destek olması

– Belirsizlik, iş yükü, yoğun çalışma temposu, zaman baskısı gibi sebeplerden kaynaklanan iş stresi karşısında dirençli olması, objektif ve kontrollü davranması

– Hedeflere etkin ve hızlı ulaşmak için, tüm olasılıkları göz önüne alarak rasyonel, gerçekçi ve anlamlı kararlar alması ve aldığı kararların sorumluluğunu taşıması

– Acil veya hızlı gelişen olaylar karşısında öncelikleri belirleyebilmesi, öncelik gerektiren olaylara göre planlarını uyarlayabilmesi

– Sağlıklı bilgi akışı için gereken ve istenilen raporların doğru, düzenli ve zamanında yapılmasını sağlaması

– Şirketin değerlerini, sınırlamalarını ve kaynaklarını dikkate alarak çözüm için geleneksel yöntemler dışında alternatifler geliştirmesi ve uygulaması.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.